Bidra

“Familjealbumet” består av fotografier från ditt familjearkiv. För att kunna skicka in bidrag till Familjealbumet ska du vara afrosvensk eller en svart person som lever i Sverige. Med svart menar vi här personer med afrikanskt och karibiskt ursprung. 

Följ nedanstående steg för att skicka in ditt bidrag:

1

Ladda upp 1-2 filer med visuellt material från ditt familjearkiv. Detta material kan bestå av fotografier eller videos.

2

Läs igenom och godkänn avtalet och villkoren för att skicka in bidrag.

Black Archives Sweden kan inte publicera inskickade bidrag som inte uppfyller kriterierna, inte heller om inskickaren inte godkänner avtalet och villkoren.  

Du kan skicka in ditt bidrag på engelska eller på svenska. Alla publicerade bidrag kommer att översättas till båda språken.

  Ladda upp bilder*

  *Tillåtna format: .png, .jpg, .jpeg, pdf. Max 5 MB.

  *Det finns möjlighet att scanna fotografier på ditt lokala bibliotek. De flesta bibliotek tillhandahåller en fotoscanner.

  *Upphovsrätten tillhör den person som skapat verket, i detta fall den person som tagit bilden eller bilderna. Om fotografen/-erna och tidpunkt för avbildandet är okänt så notera detta här.

  Om inskickaren

  *Ange ditt namn om du vill att det ska visas tillsammans med ditt inskickade bidrag. Skriv “anonym” om du inte vill att ditt namn ska stå med.

  *Ange ditt namn om du vill att det ska visas tillsammans med ditt inskickade bidrag. Skriv “anonym” om du inte vill att ditt namn ska stå med.

  *Din e-postadress kommer inte att offentliggöras och används enbart ifall vi behöver kontakta dig angående ditt inskickade bidrag.

  Avtal

  1. Avtalets omfattning

  Villkoren i detta avtal gäller när du (hädanefter “Inskickaren”) skickar in dokumentation, information och material (hädanefter “Material”) till Black Archives Sweden (hädanefter “BAS”). Black Archives Sweden hanterar och förvarar personlig information i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) för att ha möjlighet att i framtiden kunna kontakta Inskickare gällande frågor som kan uppstå rörande inskickat material såväl som material som bevaras i arkivet.

  2. Om Black Archives Sweden

  Black Archives Sweden är ett samtida arkiv med fokus på de erfarenheter och berättelser som innehas av Afrosvenskar och svarta personer i Sverige. Arkivets mål är att stärka identiteterna hos Afrosvenskar och svarta personer i Sverige genom att med konst och forskning som huvudsakliga metoder skapa utrymmen och processer för lärande, utbyte och konstruktiva och läkande dialoger.

  3. Godkänt inskickat material

  BAS kommer att gå igenom och bedöma allt inskickat material och kommer enbart att godta och bevara material som bedöms som relevant för BAS mål och kriterier så som de redovisas i detta avtal. Om det inskickade materialet inte motsvarar BAS mål och kriterier, förbehåller sig BAS rätten att avvisa det inskickade materialet enligt egen bedömning. I sådana fall kommer det inskickade materialet att raderas permanent.

  4. Mål med inskickat material

  Om ditt inskickade material godkänns och om avtalet har godkänts av Inskickaren, tillerkänner avtalet BAS den digitala och/eller materiella äganderätter som beträffar Materialet. Vidare har BAS rätt att reproducera och på andra sätt använda Materialet i syfte att främja BAS arbete för arkivering och dess kulturella och utbildningsmässiga mål att tillgängliggöra information och kunskap.

  Härmed anger avtalet följande:

  1. Som ett erkännande av BAS arbete för arkivering och dess kulturella och utbildningsmässiga mål att tillgängliggöra information och kunskap, och med beaktande av BAS förfogande över de digitala och/eller materiella äganderätter som beträffar Materialet, överlåter undertecknad till BAS följande licensrättigheter:

  • Icke-exklusiv: Inskickaren behåller sina rättigheter till Materialet och BAS har rätt att publicera det. BAS bibehåller rätten att reproducera hela eller delar av Materialet, i vilken form av medium som helst, nu existerande eller utvecklat i framtiden, inklusive (utan att enbart beträffa) elektroniska medier såväl som via internet.
  • Icke överförbar: BAS får inte överlåta rättigheterna för det inskickade materialet till tredje part
  • Evig: BAS innehar rättigheter för det inskickade materialet för evigt eller fram till att Inskickaren önskar återdra dessa
  • Icke intäktsgenererande: BAS har inte rättighet att använda det inskickade materialet kommersiellt
  • Royaltyfri: Inskickaren har inte rätt till ersättning för någon utställning eller övrig aktivitet i vilken materialet inkluderas
  • Global: BAS har rätt att använda det inskickade materialet internationellt i vilken form av medium som helst, nu existerande eller utvecklat i framtiden, inklusive (utan att enbart beträffa) elektroniska medier, och att visa, distribuera, sända, publicera och på annat vis använda sådana reproduktioner, såväl som via internet, inom ramarna för detta avtal.

  2. Denna licensrättighet ska tillämpas under upphovsrättens giltighetstid för varje inskickat Material, inklusive varje förlängning eller förnyelse av densamma, eller tills Inskickaren önskar återdra den. Vidare försäkrar Inskickaren att den har rätt att överlåta dessa licensrättigheter åt BAS.

  Efter att ha läst igenom målen med inskickande enligt ovan, vänligen välj ett av följande alternativ:

  5. Personuppgifter

  När du skickar in material till BAS sparas dina personuppgifter i arkiveringssyfte. BAS respekterar rätten till privatliv och vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen om lagring av personuppgifter som fastställs i relevant lagstiftning (GDPR) rörande Inskickarens rättigheter. För mer information om hur BAS hanterar dina personuppgifter och rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen om lagring av personuppgifter som fastställs i relevant lagstiftning (GDPR), se här.

  BAS kan komma att motsätta sig att dela med sig av personlig data till tredjepart om en sådan delning kan antas orsaka skada eller påfrestning för någon individ. Innan BAS tillgängliggör åtkomst av sitt material till någon tredjepart, kommer vi att efter eget gottfinnande göra en bedömning av huruvida det i materialet förekommer känslig information eller personuppgifter som skulle kunna medföra skada för någon individ eller grupp om det utlämnas. BAS förbehåller sig därför rätten att neka att utlämna särskilda material till tredjepart.

  6. Ändringar

  Inskickaren har rätt att göra ändringar av hela eller delar av detta avtal. Sådana ändringar är giltiga endast om de skett skriftligen samt undertecknats av en bemyndigad undertecknare från varje avtalsslutande part.

  7. Tvistlösning

  Om någon tvist uppstår rörande detta avtal, kommer de avtalsslutande parterna anstränga sig till det yttersta för att hitta en lämplig lösning snarare än att vidta rättsliga åtgärder. Detta gäller inte i fall rörande tydliga avtalsöverträdelser.

  8. Bindande avtal

  Detta avtal är bindande för BAS och Inskickaren när villkoren accepterats genom att kryssa i rutan nedan:

  Vänligen notera att det kan ta tid innan ditt inskickade bidrag granskas. Vi är ett litet team med begränsad kapacitet som jobbar med det här projektet men vi gör vårt bästa för att hålla dig informerad. Om du har frågor om inskickade bidrag eller behöver stöd av något slag kan du kontakta oss på:submissions@blackarchivessweden.com